Zaměstnanci

Třídní učitelé

 • Mgr. Ludmila Hájková – 1. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Petr Malý – 2. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Helena Kopecká, DiS. – 3. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Tereza Šafářová - 4. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Nikola Goňová – 5. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyučující bez třídnictví

 • Mgr. Alena Boháčová – Aj
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Iveta Vágnerová, DiS. - Vv, Pč
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka pedagoga

 • Ivana Byrtusová – 4. ročník
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní asistent

 • Iveta Vágnerová, DiS.
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní družina

 • Iveta Vágnerová, DiS. - vychovatelka
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Ivana Byrtusová – ranní družina
  E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uklízečka

 • Renata Charfreitagová 

Školník

 • Marek Zamazal

Topič

 • Milan Lux

 

Zájmové kroužky 2022/2023

Rozvrh hodin zájmových kroužků

Kroužky - rozvrh hodin

Výtvarný kroužek (3. – 5. ročník)

 • PONDĚLÍ 13:00 – 14:30 hod.
 • Vyučující: Hana Koblížková
 • Kreativní kroužek pro tvořivé ruce, ve kterém si vyzkoušíme práci s různými materiály, nezalekneme se žádné výtvarné techniky a budeme žasnout nad výtvory našich rukou. Cílem tohoto kroužku je nejen radost z výsledků naší práce, ale především ze samotného tvoření. Budeme čerpat materiál a výtvarné potřeby ze školní výtvarné dílny. Bude-li však cokoliv potřeba na tvoření dokoupit, rozpočítám cenu mezi děti a vždy jednou měsíčně pošlu částku k úhradě. Jsem příznivcem recyklace, proto se nemusíte bát vysokých částek J.

 Flétna (1. – 5. ročník)

 • PONDĚLÍ 14:00 hod.
 • Vyučující: Petra Bednaříková
 • V kroužku flétniček se děti nejdříve naučí pracovat správně s dechem, rozvíjejí si motoriku prstů a také trénují paměť. Později se budou učit souhru, ve které je moc důležité vnímat ostatní flétničky a přizpůsobit svou hru ostatním. Také nás budou čekat veřejná vystoupení, kde se budou učit bojovat s trémou. Cílem je u dětí podporovat přirozenou radost z hudby, seznámit se s notami a naučit se hrát jednoduché písničky.

Badatelský kroužek (3. – 5. ročník)

 • ÚTERÝ 13:00 hod.
 • Vyučující: Petr Malý
 • Těžištěm našeho kroužku budou vycházky do přírody. Budeme poznávat rostliny a živočichy,  všímat si změn v přírodě v průběhu roku a věnovat se přírodovědným pokusům. Zapojíme se i do péče o naši novou školní zahradu.

Náboženství (1. – 5. ročník)

 • STŘEDA 12:00 a 13:00
 • Vyučující: P. Pavol Sandánus
 • Milí rodiče,
  máte možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu křesťanská výchova – „římskokatolické náboženství.“ V něm se děti učí dívat se kolem sebe, pomáhat druhým, objevovat dobro a lásku v nás i kolem nás, ujasňovat si otázky o smyslu života, poznávat Bibli a připravovat se na přijetí svátostí. Křesťanská výchova může být nápomocná při formování osobnosti dítěte a jeho postojů a rodičům tak nápomocná při výchově.
  S pozdravem P. Pavol Sandánus

Čtenářský kroužek (2. – 5. ročník)

 • STŘEDA 13:00 hod
 • Vyučující: Tereza Šafářová
 • Děti se zde budou potkávat s různými knihami (vlastními či z naší knihovny), budou plnit zajímavé úkoly. Seznámí se s řadou příběhů, hrdinů a také se spoustou nápadů a názorů kamarádů. Cílem je naučit děti vnímat čtení knížek jako radost a zábavu. Zároveň si rozšíří slovní zásobu, naučí se vyjadřovat své myšlenky a nápady.

Angličtina "Bubbles“ (Bubliny) (1. – 2. ročník)

 • STŘEDA 14:00 hod
 • Vyučující: Marie Moravcová
 • Kroužek angličtiny “Bubbles“ bude zaměřen na základní seznámení se s cizím jazykem a to hravou formou. Děti se naučí písničky, slovíčka a některá slovní spojení. Cílem je děti motivovat k pozitivnímu přístupu k cizí řeči a rozvíjet tak jejich přirozené učení a zvídavost. A hlavně se dobře bavit!
  A proč název Bubliny = "Bubbles"? Jednoduše proto, že děti se budou, podobně jako bubliny, nafukovat vědomostmi.. ;)

Mažoretky (1. – 5. ročník)

 • PÁTEK 13:00 hod
 • Vyučující: Nikola Goňová
 • Kroužek mažoretek, určený zejména pro děvčata, bude zaměřen na rytmické a pohybové aktivity propojené s hudbou. Naučíme se pochodovat a provádět nejrůznější cviky s hůlkou i pompony. Všechny prvky poté spojíme dohromady a vytvoříme společnou sestavu na hudbu, se kterou budeme také moci vystoupit a udělat tím radost ostatním. Počítejte prosím s příspěvkem do 200 Kč za hůlku (případně později i s menším příspěvkem na kostýmy). 

 Šachový kroužek (1. – 5. ročník)

 • PÁTEK  12:00 a 13:00 (začátečníci a pokročilí)
 • Vyučující: Vladimír Šípek
 • Celá řada vlastností rozvíjených při hře se uplatní prakticky ve všech předmětech. Patří sem především schopnost soustředit se, hledání a posuzování různých možností, kreativita či abstraktní myšlení. Důležité je také promýšlení důsledků vlastních tahů, přičemž dítě se naučí zásadě „nejprve mysli, pak konej“. Při hře se dítě naučí schopnosti rozhodnout se a nést za své rozhodnutí odpovědnost, přičemž výhodou je, že důsledky svého rozhodnutí pozná velmi rychle.

 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při Mateřské škole a základní škole Josefa Luxe poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potížích. Tým školního poradenského pracoviště tvoří výchovný poradce a školní metodik prevence. Činnost se též uskutečňuje ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Činnost školního poradenského zařízení je zaměřena na:

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
 • Prevence školní neúspěšnosti.
 • Prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus apod.)
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu.
 • Včasná prevence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Členové školního poradenského pracoviště

 • Mgr. Alena Boháčová – ředitelka školy
 • Mgr. Tereza Šafářová – výchovný poradce
 • Mgr. Ludmila Hájková – metodik prevence
 • třídní učitelé
 • další pedagogičtí pracovníci školy

Školní poradenské pracoviště - ke stažení

 

Školská rada

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávy školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy

Složení školské rady

Zástupci za zřizovatele:
Ing. Jiří Malý - předseda ŠR, Petr Koblížek, DiS., Bc. Dominika Halbrštátová

Zástupci za rodiče žáků:
Bc. Magdaléna Tomanová, Jitka Faltusová, Mgr. Pavla Motyčková

Zástupci za pedagogický sbor:
Markéta Faltusová, Mgr. Tereza Šafářová, Mgr. Nikola Goňová

Školská rada - ke stažení

Dokumenty ke stažení

 

Kalendář akcí

Děkujeme Patriku Zamazalovi a sdružení Molo architekti za poskytnutí fotografií pro tvorbu stránek. 
Autory použitých fotografií jsou Lukáš Žentel a paní Jana Schlöglová
Autorem loga školy je Robert Prokopec, děkujeme!

On-line omluvenka z vyučování

Kde nás najdete
 
Nekoř 143, 561 63 Nekoř
Kraj: Pardubický
 
465 625 135